Tiếng Việt | English
Thứ ba, 17/10/2017 - 9:31

Thông tin về những kết luận mới của luận án tiến sĩ Vũ Trường Khá
Đề tài luận án: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản đối với các Đoàn kinh tế quốc phòng khu vực phía Bắc Việt Nam”.
Khoa Sau đại học
Số lần đọc:185
trang 1/22