Tìm
English
Thứ hai, 19/03/2012 - 8:39

Ban Giám đốc Học viện
Thông tin lãnh đạo của Học viện Tài chính:

NGND.GS.TS Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện

Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hội đồng trường về toàn bộ hoạt động của Học viện.

Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác báo cáo tổng hợp, thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Công tác thông tin, truyền thông. Công tác thanh tra. Hoạt động bồi dưỡng, tư vấn tài chính.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra giáo dục; Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT; Khoa Tài chính doanh nghiệp.

 

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC:

NGƯT.PGS.TS Trương Thị Thủy, Phó Giám đốc Học viện

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác đào tạo Đại học chính quy; Đại học văn bằng hai, Liên thông đại học chính quy. Công tác nghiên cứu khoa học khối sinh viên. Công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng. Hoạt động hợp tác quốc tế. Công tác chính trị, quản lý sinh viên và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý đào tạo, Khảo thí và quản lý chất lượng, Công tác chính trị và sinh viên, Hợp tác quốc tế; các khoa Cơ bản, Lý luận chính trị, Quản trị kinh doanh, Thuế và Hải quan, Ngoại ngữ; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.

TS. Nguyễn Văn Bình, Phó Giám đốc Học viện

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin. Công tác thông tin báo chí của Học viện. Công tác thuộc trách nhiệm văn phòng. Công tác đào tạo sau đại học, Đại học từ xa và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị, Quản lý dự án; Thư viện, Trung tâm Thông tin, Trạm Y tế, Văn phòng Học viện. Các khoa Sau đại học, Tài chính công, Kinh tế, Tài chính quốc tế.

 

 

 

PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều, Phó Giám đốc Học viện

Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác nghiên cứu khoa học khối giảng viên và cán bộ viên chức. Công tác của hai Viện. Công tác đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện phân công.

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý khoa học; Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế. Các khoa Kế toán, Ngân hàng - Bảo hiểm, Hệ thống thông tin kinh tế, Tại chức.

Số lần đọc:276945
Các bài đã đăng
trang 1/1

Danh sách liên kết