Tìm
English
Thứ hai, 19/03/2012 - 15:36

Ban Giám đốc Học viện
Thông tin lãnh đạo của Học viện Tài chính:

GIÁM ĐỐC: NGND.PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ
- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Tài chính về toàn bộ hoạt động của Học viện.

- Phụ trách trực tiếp các lĩnh vực:  Công tác tổ chức cán bộ. Công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Công tác truyền thông. Công tác thanh tra. Hoạt động bồi dưỡng, tư vấn tài chính.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Tổ chức cán bộ; Ban Thanh tra giáo dục; Tạp chí nghiên cứu Tài chính - Kế toán; Trung tâm Bồi dưỡng và tư vấn TCKT; Khoa Tài chính doanh nghiệp.

 

CÁC PHÓ GIÁM ĐỐC:

NGƯT.PGS.TS Trương Thị Thủy, Phó Giám đốc Học viện

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác nghiên cứu khoa học khối đào tạo và nghiên cứu khoa học sinh viên. Công tác đào tạo Đại học chính quy; Đại học văn bằng hai, Liên thông đại học chính quy. Công tác khảo thí và quản lý chất lượng. Hoạt động hợp tác quốc tế. Công tác quản lý sinh viên.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Quản lý khoa học, Quản lý đào tạo, Khảo thí và quản lý chất lượng, Hợp tác quốc tế, Công tác chính trị và sinh viên; các khoa Kế toán, Cơ bản, Lý luận chính trị, Quản trị kinh doanh, Thuế và Hải quan; Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học. 

NGƯT.PGS.TS Nguyễn Vũ Việt, Phó Giám đốc Học viện

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng cơ bản, công nghệ thông tin. Công tác đào tạo sau đại học. Công tác đào tạo đại học vừa làm vừa học. 

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Ban Tài chính kế toán, Quản trị thiết bị, Quản lý dự án; Thư viện, Trung tâm Thông tin, Trạm Y tế. Các khoa Sau đại học, Ngân hàng - Bảo hiểm, Ngoại ngữ, Hệ thống thông tin kinh tế, Tại chức. 

 

 

TS. Nguyễn Văn Bình

- Giúp Giám đốc phụ trách các lĩnh vực: Công tác thông tin báo chí của Học viện. Công tác hành chính, văn thư. Công tác đào tạo Đại học từ xa. Công tác nghiên cứu của 2 Viện.

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Văn phòng Học viện. Khoa Tài chính công, Kinh tế, Tài chính quốc tế. Viện Kinh tế - Tài chính; Viện Đào tạo quốc tế.

Số lần đọc:191180
Các bài đã đăng
trang 1/1

Danh sách liên kết