Tiếng Việt | English | Mobile
Lịch Cơ Quan
Lịch công tác tuần  51
Áp dụng từ  18/12/2017  đến  24/12/2017
51
2017
Tải lịch tuần
                         In lịch công tác 
Ngày tháng Nội dung Chủ trì Thành phần Địa điểm Lịch trực lãnh đạo
Số 8, Phan Huy Chú Số 1, Lê Văn Hiến
Thứ Hai
18/12/2017

Sáng
Từ 08h00: Tổng kết Công tác Đảng năm 2017 của khoa Ngân hàng Bảo hiểm TS. Nguyễn Văn Bảy Toàn thể Đảng viên của khoa NHBH và đại biểu mời PH.A LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 08h00: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 PGS. Phạm Văn Liên Theo QĐ 53/QĐ-KTTC ngày 12/12/2017 P214 Viện KTTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h30: Tổng kết công tác đảng chi bộ ban QLKH - HTQT TS. Ngô Thanh Hoàng Toàn thể đảng viên chi bộ ban QLKH - HTQT P206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 13h30: Tổng kết Công tác Đảng năm 2017 chi bộ khoa Tài chính Doanh nghiệp PGS. Vũ Văn Ninh Toàn thể Đảng viên khoa TCDN và đại biểu mời PH.A LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 14h00: Kết nạp Đảng viên mới chi bộ khoa Quản trị kinh doanh PGS. Đào Thị Minh Thanh Toàn thể Đảng viên trong chi bộ khoa QTKD và đại biểu mời PH.B LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 15h30: Bảo vệ luận án tiến sĩ kinh tế cấp Học viện cho NCS Vũ Nguyễn Thị Lan Anh PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo QĐ 1301QĐ-HVTC ngày 14/11/2017 P206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Ba
19/12/2017

Sáng
Từ 08h15: Nghiệm thu đề tài cấp Học viện năm 2017 PGS. Trương Thị Thủy Theo quyết định số 1378/QĐ-HVTC ngày 5/12/2017 PHT Thư viện PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 08h30: Tổng kết Công tác Đảng khoa Kế toán PGS. Mai Ngọc Anh Toàn thể Đảng viên chi bộ Khoa Kế toán PH.A LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 08h30: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 GS. Ngô Thế Chi Theo QĐ 54/QĐ-KTTC ngày 12/12/2017 P214 Viện KTTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 08h30: Tổng kết Công tác Đảng năm 2017 của chi bộ khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế Th.S Phạm Minh Ngọc Hà Toàn thể Đảng viên chi bộ khoa HTTTKT PH.B LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h15: Nghiệm thu đề tài cấp Học viện năm 2017 PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo quyết định số 1402/QĐ-HVTC ngày 8/12/2017 PHT Thư viện PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 09h45: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 GS. Ngô Thế Chi Theo QĐ 55/QĐ-KTTC ngày 12/12/2017 P214 Viện KTTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 10h15: Nghiệm thu đề tài cấp Học viện năm 2017 PGS. Nguyễn Vũ Việt Theo quyết định số 1400/QĐ-HVTC ngày 8/12/2017 PHT Thư viện PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều Từ 13h30: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 PGS. Nguyễn Bá Minh Theo QĐ 61/QĐ-KTTC ngày 12/12/2017 P214 Viện KTTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 14h00: Tổng kết Công tác Đảng và Công tác công đoàn năm 2017 của Văn phòng Học viện PGS. Ngô Văn Hiền Toàn thể Đảng viên chi bộ và Đại biểu mời PH.A LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 14h45: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 PGS. Nguyễn Bá Minh Theo QĐ 59/QĐ-KTTC ngày 12/12/2017 P214 Viện KTTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 16h00: Ký kết giao ước với công ty Smartrain về hợp tác đào tạo, bồi dưỡng các chương trình kế toán, kiểm toán quốc tế PGS. Nhữ Trọng Bách Toàn thể Trung tâm BD&TVTCKT, Bộ môn Tài chính quốc tế, Ban lãnh đạo Công ty Smartrain. P206 PHC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Thứ Tư
20/12/2017

Sáng
Từ 08h00: Nghiệm thu đề tài cấp Học viện năm 2017 PGS. Phạm Văn Liên Theo quyết định số 1305/QĐ-HVTC ngày 16/11/2017 PH.B LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 08h30: Tọa đàm “Những thay đổi nghề nghiệp Kế toán – Kiểm toán trong thời đại Công nghiệp 4.0” PGS. Mai Ngọc Anh Giảng viên khoa Kế toán và đại biểu mời PH.A LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Từ 08h45: Nghiệm thu đề tài cấp Học viện năm 2017 PGS. Phạm Văn Liên Theo quyết định số 1419/QĐ-HVTC ngày 12/12/2017 PH.B LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Phạm Văn Liên PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Nguyễn Vũ Việt
Chiều
Thứ Năm
21/12/2017

Sáng
Từ 08h30: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo QĐ 47/QĐ-KTTC ngày 12/12/2017 P214 Viện KTTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 09h45: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Theo QĐ 49/QĐ-KTTC ngày 12/12/2017 P214 Viện KTTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 13h30: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 PGS, Trương Thị Thủy Theo QĐ 52/QĐ-KTTC ngày 12/12/2017 P214 Viện KTTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 15h00: Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở năm 2017 PGS, Trương Thị Thủy Theo QĐ 48/QĐ-KTTC ngày 12/12/2017 P214 Viện KTTC PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Sáu
22/12/2017

Sáng
Từ 08h30: Hội thảo Khoa học ‘The Role of Testing and Assessment in English Teaching and Learning at AOF for Competency Standards” Th.S Phạm Thị Lan Phương Toàn thể viên chức Khoa Ngoại ngữ và đại biểu mời. PH.A LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Chiều Từ 13h30: Hội thảo Khoa học “Strategies of Teaching English Skills to the Second Year Students at FFL – AOF” Th.S Phạm Thị Lan Phương Toàn thể viên chức Khoa Ngoại ngữ và đại biểu mời PH.A LVH PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Từ 14h30: Hội đồng đánh giá luận án cấp Bộ môn cho NCS Bùi Thị Hà Linh PGS. Bùi Văn Vần Theo QĐ số 1354/QĐ-HVTC ngày 28/11/2017 P206 PPT PGS. Nguyễn Trọng Cơ; PGS. Nguyễn Vũ Việt PGS. Trương Thị Thủy; PGS. Phạm Văn Liên
Thứ Bảy
23/12/2017

Sáng
Chiều Từ 12h30: Phổ biến quy chế thi và thi tuyển sinh Hệ Liên thông đại học khóa 20 năm 2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Các đồng chí có tên trong Quyết đinh HVTC - LVH
Chủ Nhật
24/12/2017

Sáng
Cả ngày: Thi tuyển sinh Hệ Liên thông đại học khóa 20 năm 2017 PGS. Nguyễn Trọng Cơ Các đồng chí có tên trong Quyết đinh HVTC - LVH
Chiều
Ghi chú