Tìm
English
Thứ tư, 01/03/2023 - 9:11

Danh sách sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 57, Chương trình 2 đủ và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp
Số: 206 /TB- HVTC ngày 28 tháng 02 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 191/TB-HVTC ngày 24/02/2023 của Hội đồng xét điều kiện thực tập hệ Đại học chính quy khóa 57, Chương trình 2,

Thừa lệnh Giám đốc Học viện Tài chính - Chủ tịch Hội đồng tốt nghiệp, Trưởng ban Khảo thí & Quản lý chất lượng thông báo:

Sinh viên hệ ĐHCQ khóa 57, Chương trình 2, ngành Kế toán, chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp: 23 sinh viên và chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp: 3 sinh viên (có danh sách kèm theo)

Ban Khảo thí & Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 4889

Danh sách liên kết