Tìm
English
Thứ hai, 15/05/2023 - 15:49

TB: v/v Tổ chức triển khai thanh toán giờ giảng năm học 2022 - 2023
Số: 53/TB-QLĐT ngày 15 tháng 05 năm 2023

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 các hệ đào tạo đại học (Quyết định số 448/QĐ-HVTC ngày 31/5/2022);

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2022-2023 hiện hành của hệ SĐH;

Căn cứ Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên (Quyết định số 826/QĐ-HVTC ngày 09/09/2021);

Căn cứ Quyết định số 1657/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế chi tiêu nội bộ Học viện Tài chính;

Căn cứ khối lượng giảng dạy các học phần/môn học của các Bộ môn năm học 2022-2023;

Ban Quản lý đào tạo thông báo tổ chức triển khai giờ giảng năm học 2022-2023 như sau:

1. Kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm vụ thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023

TT

Nội dung

Thời gian

Đơn vị thực hiện

I

Tổ chức rà soát, cập nhật lại những thay đổi (nếu có) để đảm bảo chính xác thông tin giữa phân công giảng dạy trên phần mềm ĐKTC đầu mỗi học kỳ năm học 2022-2023 với chứng từ gốc nộp phục vụ công tác thanh toán giờ giảng năm học

- Từ ngày 16/5-18/5/2023: Mở cổng phân công giảng dạy HKI năm học 2022-2023.

- Từ ngày 19/5-21/5/2023: Mở cổng phân công giảng dạy HKII năm học 2022-2023.

Các Bộ môn

(Phối hợp: Ban QLĐT, Công ty PM Hoàng Hà)

II

Tổ chức thu nhập chứng từ gốc phục vụ thanh toán giờ giảng

 

 

1

Tổ chức tập hợp và nộp chứng từ gốc lịch giảng các hệ đào tạo đại học năm học 2022-2023 (HK1+HK2): CQ (gồm cả lớp học cùng lúc 2 chương trình; lớp học lại, học CTĐ, học bù + LTĐH + ĐHVB2 + VLVH)

22/5-26/5/2023

Các Bộ môn

(Phối hợp: Ban QLĐT; Khoa Tại chức)

2

Tổ chức tập hợp và nộp chứng từ gốc số lượng bài thi và đề thi kết thúc HP (thi lần đầu, thi lại) năm học 2022-2023 (HK1+HK2)các hệ đào tạo đại học – Mẫu 1

25/6-30/6/2023

Các Bộ môn

(Phối hợp: Ban KT&QLCL; Khoa Tại chức)

3

Tổ chức tập hợp và nộp chứng từ gốc số lượng luận văn/đồ án tốt nghiệp năm học 2022-2023 (HK1+HK2) các hệ đào tạo đại học (loại hình CQ – Mẫu 2a; VLVH - Mẫu 2b)

25/6-30/6/2023

Các Bộ môn chuyên ngành

(Phối hợp: Ban KT&QLCL; Khoa Tại chức)

4

Bảng kê khối lượng giảng dạy (gồm cả bài thi, đề thi) hệ đào tạo Sau ĐH  (Mẫu 3)

25/6-30/6/2023

Các Bộ môn

(Phối hợp: Khoa Sau ĐH)

5

Bảng kê bổ sung/điều chỉnh thông tin giảng viên năm học 2022-2023

(Mẫu 4)

25/6-30/6/2023

Các Bộ môn

(Phối hợp: Ban TCCB và các đơn vị liên quan)

6

Lịch giảng gốc, số lượng bài thi các lớp học lại, học CTĐ, học bù học kỳ phụ tháng 7/2023

01/8-04/8/2023

Các Bộ môn

(Phối hợp: Ban QLĐT; Ban KT&QLCL, Khoa Tại chức)

Ghi chú: Các Bộ môn chủ động rà soát/điều chỉnh thông tin, nộp chứng từ gốc các hệ đào tạo đảm bảo đúng lịch thông báo. Để đảm bảo tiến độ nhập liệu, soát xét thông tin giữa phần mềm và chứng từ gốc, các Bộ môn chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan để xác nhận khối lượng giảng dạy năm học và nộp sớm nhất chứng từ gốc về Ban Quản lý đào tạo nếu đã hoàn thành. Riêng lớp học lại, học CTĐ, học bù kỳ phụ tháng 7/2023 (nếu có), Bộ môn chủ động nộp bổ sung sau theo kế hoạch thông báo.

2. Hướng dẫn triển khai công tác thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023 (Phụ lục 1) [XEM TẠI ĐÂY]

3. Nhiệm vụ của các đơn vị liên quan

3.1. Ban Quản lý đào tạo

- Thông báo kế hoạch tổ chức triển khai công tác thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

- Tổ chức mở cổng thông tin phục vụ các Bộ môn rà soát, cập nhật lại thông tin thay đổi về phân công giảng dạy trên phần mềm đăng ký tín chỉ đầu kỳ (nếu có) với thực tế tổ chức triển khai trong mỗi học kỳ.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan (Ban TCCB, Ban QLKH, Ban TCKT, TTTT và đơn vị liên quan) để hoàn thành công tác thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

- Rà soát, cập nhật thông tin về giảng viên của các Bộ môn phục vụ công tác thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

- Thu nhận chứng từ gốc liên quan đến hoạt động dạy - học các hệ đào tạo năm học 2022-2023 của các Bộ môn theo kế hoạch thông báo.

- Nhập dữ liệu khối giảng của các đơn vị liên quan (Khoa Tại chức, Khoa  Sau ĐH); đối chiếu thông tin khối giảng trên chứng từ gốc với bảng kê thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023 của các Bộ môn.

- Tổ chức in bảng kê khối lượng giảng dạy năm học 2022-2023 gửi về các Bộ môn kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin trước khi gửi Ban TCKT thanh toán giờ giảng năm học theo quy định hiện hành.

- Xác nhận khối lượng giảng dạy năm học 2022-2023 của các Bộ môn.

- Lập và lưu hành báo cáo tổng hợp giờ giảng năm học 2022-2023.

3.2. Ban Tổ chức cán bộ

- Phối hợp với đơn vị liên quan để thống nhất nội dung chỉnh sửa, xây dựng phần mềm TTGG theo quy định chế độ làm việc với giảng viên hiện hành.

- Cung cấp thông tin giảng viên của các Bộ môn (bản mềm) gửi Ban QLĐT trước ngày 27/5/2023 để phục vụ công tác thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023 cho các Bộ môn.

- Phối hợp với các cá nhân/đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

3.3. Ban Quản lý khoa học

- Phối hợp với các Bộ môn để cập nhật thông tin dữ liệu giờ NCKH  năm học 2022-2023 (tính từ 01/01/2022 đến 01/01/2023) của giảng viên các Bộ môn trước ngày 30/6/2023.

- Phối hợp với các cá nhân/đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

3.4. Ban Tài chính kế toán

- Căn cứ vào bảng kê khối lượng giờ giảng năm học 2022-2023 từ Ban QLĐT chuyển sang để thực hiện việc thanh toán giờ giảng năm học theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các cá nhân/đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023 (nếu có).

- Tổng hợp kinh phí thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023 báo cáo Ban Giám đốc Học viện.

3.5. Ban KT&QLCL, Khoa Sau ĐH, Khoa Tại chức

3.5.1. Ban KT&QLCL:

- Tổng hợp và xác nhận khối lượng luận văn/đồ án tốt nghiệp, bài thi, đề thi năm học 2022-2023 đối với các hệ ĐH chính quy (CT1&CT2), ĐH văn bằng 2 (loại hình chính quy), LTĐH (loại hình chính quy) cho các Bộ môn.

- Lập danh sách sinh viên kiểm tra lại vấn đáp luận văn/đồ án tốt nghiệp trên cơ sở danh sách do Bộ môn chuyên ngành tổng hợp để phục vụ công tác thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

3.5.2. Khoa Sau ĐH:

- Tổng hợp và xác nhận khối giảng, bài thi, đề thi năm học 2022-2023 đối với hệ Sau ĐH cho các Bộ môn liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

3.5.3. Khoa Tại chức:

- Tổng hợp và xác nhận luận văn tốt nghiệp, bài thi, đề thi năm học 2022-2023 đối với các hệ  VLVH, LTĐH,  ĐH văn bằng 2 (loại hình VLVH) cho các Bộ môn liên quan.

- Thống kê các khối giảng các hệ: VLVH, LTĐH và ĐH văn bằng 2 (loại hình VLVH) năm học 2022-2023 do Học viện quản lý và chuyển về Ban QLĐT để tính phụ cấp giảng dạy cho các giảng viên của các Bộ môn.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) trong quá trình thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

3.6. Trung tâm thông tin

Chủ trì và phối hợp với đơn vị phần mềm Hoàng Hà và đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc liên quan đến phần mềm thanh toán giờ giảng hoặc cập nhật thông tin bổ sung phần mềm thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023 (nếu có) theo quy định hiện hành.

3.7. Các Bộ môn

- Thực hiện các nhiệm vụ thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023 theo kế hoạch thông báo và hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 1.

- Nộp và tổ chức giao nhận chứng từ gốc kê khai khối lượng giờ giảng các loại năm học 2022-2023 về Ban QLĐT (đ/c Hằng – P108).

- Chủ động kê khai thông tin, xác nhận thông tin theo các Mẫu 1 [XEM TẠI ĐÂY]; Mẫu 2a [XEM TẠI ĐÂY], Mẫu 2b [XEM TẠI ĐÂY], Mẫu 3 [XEM TẠI ĐÂY], Mẫu 4 [XEM TẠI ĐÂY] và các chứng từ gốc khác gửi về Ban QLĐT sớm nhất có thể để tính toán khối lượng thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023 kịp thời.

- Nhận bảng kê thanh toán giờ giảng từ Ban QLĐT (đ/c Hằng- P108) để kiểm tra, đối chiếu, xác nhận thông tin trước khi tiến hành thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.

- Chủ động và có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết các vướng mắc phát sinh (nếu có) khi tổ chức triển khai thanh toán giờ giảng năm học 2022-2023.   

Trong quá trình thực hiện, nếu có thêm phát sinh vướng mắc, các đơn vị liên quan gửi ý kiến phản hồi qua email đ/c Hằng: buithihanghvtc@gmail.com để tổng hợp, báo cáo và giải quyết kịp thời./.   

Số lần đọc: 4624

Danh sách liên kết