Tìm
English
Thứ ba, 30/05/2023 - 5:46

TB Về việc nộp Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa CQ57 và nộp Đơn xin xét tốt nghiệp đối với sinh viên khóa cũ đợt tháng 06/2023
Số: 101/TB-KT&QLCL ngày 29 tháng 5 năm 2023

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012, Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính  về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 và 774B/QĐ-HVTC ngày 23/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo hệ Liên thông và Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ vào Thông báo số 870/TB-HVTC ngày 13/9/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên khóa 57-Chương trình chất lượng cao;

Căn cứ vào Thông báo số 1384/TB-HVTC ngày 28/11/2022 của Giám đốc Học viện Tài chính về Kế hoạch khóa luận tốt nghiệp đối với sinh viên CQ57(CT1); Kế hoạch xét tốt nghiệp đối với sinh viên các khóa cũ.

Học viện Tài chính thông báo về việc nộp Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp (đối với sinh viên khóa 57) và nộp Đơn xin xét tốt nghiệp (đối với sinh viên khóa cũ) đợt tháng 06/2023 như sau:

  1. Nộp Đơn xin hoãn xét tốt nghiệp (theo Mẫu 01 đính kèm):

* Đối tượng: Sinh viên hệ ĐHCQ Khóa 57 đã đủ điều kiện tốt nghiệp (tính đến ngày 15/6/2023) có nhu cầu hoãn xét công nhận tốt nghiệp.

* Thời gian và địa điểm nộp đơn

+ Thời gian: Từ ngày 15/6/2023 đến ngày 16/6/2023

+ Địa điểm: Phòng 102 Khu hiệu bộ.

2. Nộp Đơn xin xét tốt nghiệp (theo Mẫu 02 đính kèm):

* Đối tượng: Sinh viên các khóa cũ hệ ĐHCQ Khóa 56 trở về trước, hệ LTĐH Khóa 23 và Đại học văn bằng hai Khóa 20 trở về trước đủ điều kiện tốt nghiệp, còn thời gian đào tạo tại Học viện, có nhu cầu xét tốt nghiệp.

* Thời gian và địa điểm nộp đơn:  

+ Thời gian: Từ ngày 8/6/2023 đến ngày 15/6/2023 (trừ thứ 7, chủ nhật)

+ Địa điểm: Ban Khảo thí & QLCL, chi tiết theo bảng sau:

TT

Khóa học

Phòng

CV quản lý

1

CQ53

102

Lê Thúy Quỳnh

2

CQ54

102

Nguyễn Thị Kim Loan

3

 CQ55

109

Nguyễn Hoàng Thanh

4

CQ56

103

Đỗ Thị Thanh Thủy

5

LTĐH, ĐH B2

103

Đào Thị Liên

3. Các khoa quản lý sinh viên, cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt tháng 6/2023 thực hiện theo đúng thời gian đã được thông báo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ Ban Khảo thí & QLCL để được giải quyết.

Ban Khảo thí & QLCL
Số lần đọc: 4709

Danh sách liên kết