Tiếng Việt | English
Thứ ba, 14/11/2017 - 9:4

TB V/v hoàn thiện hồ sơ thi đua, khen thưởng năm học 2016-2017
Số: 1115/HVTC-VP ngày 13 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ vào kết quả bình xét thi đua, khen thưởng năm học 2016 - 2017 của Hội đồng Thi đua, khen thưởng Học viện, Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng đề nghị các tập thể và cá nhân được đề nghị khen từ cấp Bộ trở lên hoàn thiện hồ sơ, bao gồm:

- Báo cáo thành tích (lấy mẫu trên website của Học viện);

Tải mẫu Báo cáo thành tích cá nhân

Tải mẫu Báo cáo thành tích tập thể

- Các minh chứng kèm theo, cụ thể:

+ Minh chứng là chủ nhiệm hoặc đồng chủ nhiệm đề tài NCKH: Nộp kết luận nghiệm thu đề tài và bản tóm tắt đề tài khoảng 01 trang giấy A4;

+ Minh chứng là sáng kiến, giải pháp: Nộp báo cáo sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến cấp Học viện công nhận (Nếu sáng kiến, giải pháp thuộc các đề tài NCKH thì phải nộp kèm theo kết luận nghiệm thu của đề tài).

Hồ sơ thi đua gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng (Văn phòng Học viện) số 8, Phan Huy Chú trước ngày 20/11/2017 để tổng hợp trình Bộ.

            Ghi chú:  

            + Cá nhân đề nghị Huân chương các loại làm 05 bộ (bản chính);

            + Cá nhân đề nghị Bằng khen của Thủ tướng, Chiến sĩ thi đua toàn quốc làm 04 bộ (bản chính);

            + Các danh hiệu và hình thức đề nghị cấp Bộ khen làm 01 bộ.

Văn phòng
Số lần đọc:436
trang 1/48