Tìm
English
Thứ năm, 27/04/2023 - 13:38

Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng Học viện Tài chính
Số: 09/NQ-HĐTHVTC ngày 27 tháng 4 năm 2023

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ chức, miễn nhiệm; luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 283/QĐ-BTC ngày 02/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 1483/QĐ-BTC ngày 30/9/2020 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng trường,

Căn cứ Quyết định số 2223/QĐ-BTC ngày 30/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công nhận Hội đồng trường Học viện Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025,

Căn cứ Thông tư 04/2018/TT-BNV ngày 27/3/2018 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của Kế toán trưởng, phụ trách kế toán của các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước,

Căn cứ Kết quả biểu quyết của Hội đồng trường Học viện Tài chính ngày 11/4/2023,

Theo đề nghị tại tờ trình số 109/TTr-TCCB của ban Tổ chức cán bộ ngày 27 tháng 4 năm 2023 về việc quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm lại có thời hạn bà Nguyễn Lê Mai, Thạc sĩ, Trưởng ban Tài chính kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng Học viện Tài chính, kể từ ngày 27/4/2023.

Điều 2. Các khoản phụ cấp của bà Nguyễn Lê Mai được thực hiện theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Hội đồng trường, Giám đốc Học viện Tài chính, Trưởng các đơn vị có liên quan và bà Nguyễn Lê Mai chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Hội đồng trường
Số lần đọc: 1831

Danh sách liên kết