Tìm
English
Thứ ba, 23/05/2023 - 8:49

Công văn V/v đánh giá, xếp loại chất lương viên chức năm học 2022-2023
Số: 559 /HVTC-TCCB ngày 23 tháng 5 năm 2023

- Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

- Căn cứ Nghị định 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

- Căn cứ Quyết định số 2218/QĐ-BTC ngày 23/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng công chứ, viên chức của Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

- Căn cứ Quyết định số 930/QĐ-HVTC ngày 21/8/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức, lao động hợp đồng tại Học viện Tài chính;

Học viện Tài chính hướng dẫn các đơn vị nội dung, quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022-2023 như sau:

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Hướng dẫn này áp dụng cho việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức và lao động hợp đồng do Học viện Tài chính quản lý (sau đây được gọi chung là đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức).

- Không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức đang trong thời gian tập sự.   

2. Mục đích đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

- Nhằm tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức Học viện Tài chính năm học 2022-2023 theo đúng quy định.

- Xác định rõ năng lực, trình độ, kết quả công tác và phẩm chất đạo đức làm căn cứ tiếp tục bố trí, sử dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức.

3. Nguyên tắc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức hằng năm được thực hiện theo từng năm công tác; bảo đảm đúng thẩm quyền, khách quan, công bằng, chính xác; không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao, chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và kết quả thực hiện nhiệm vụ, tiến độ và chất lượng công việc, số lượng công việc được giao theo kế hoạch; nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất; mức độ khó khăn, phức tạp, yêu cầu về trình độ chuyên môn của công việc; sản phẩm cụ thể và các yếu tố khách quan khác. Các nhiệm vụ được giao không hoàn thành hoặc chậm tiến độ do yếu tố khách quan, bất khả kháng và được cấp có thẩm quyền xác nhận thì được xem xét khi đánh giá, xếp loại chất lượng.

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị, lĩnh vực công tác được giao lãnh đạo, quản lý, phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

- Viên chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 06 tháng thì không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản.

+ Viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật (nghỉ không hưởng lương, nghỉ ốm,…) trong năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

+ Viên chức nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật thì kết quả xếp loại chất lượng trong năm là kết quả xếp loại chất lượng của thời gian làm việc thực tế của năm đó.

+ Viên chức được cấp có thẩm quyền cử đi làm chuyên gia, thực tập dài hạn, đào tạo, bồi dưỡng tập trung thì thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng căn cứ vào kết quả thời gian làm việc thực tế tại cơ quan, tổ chức, đơn vị trong năm và báo cáo kết quả làm việc, học tập của cá nhân.

+ Đối với viên chức chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng. Trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên thì phải kết hợp lấy ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ, trừ trường hợp không còn cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ.

+ Đối với viên chức đang luân chuyển, biệt phái thì cơ quan, đơn vị nơi viên chức luân chuyển, biệt phái đến có trách nhiệm đánh giá, xếp loại chất lượng và gửi kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng về cơ quan, đơn vị quyết định cử đi luân chuyển, biệt phái và cơ quan có viên chức được cử đi luân chuyển, biệt phái để theo dõi, thực hiện chế độ, chính sách và lưu vào hồ sơ viên chức.

- Khi viên chức đã được đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không bảo đảm tiêu chí của mức đã xếp loại thì hủy bỏ kết quả và thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng lại theo trình tự, thủ tục từ đầu.

- Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được sử dụng làm cơ sở để liên thông trong đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên.

4. Yêu cầu đánh giá viên chức

- Đánh giá, xếp loại chất lượng phải đảm bảo khách quan, phản ánh đúng năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất chính trị, đạo đức của viên chức.

- Đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức phải thực hiện theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, bảo đảm các kết luận về viên chức được đánh giá là khách quan và chính xác.

- Đối với viên chức đang được cử đi học sau đại học ở nước ngoài, cần kèm theo bản báo cáo kết quả học tập của năm học 2022-2023 theo quy định trong hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức.

- Bản thân viên chức được trình bày ý kiến của mình về kết luận đánh giá.

5. Thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

- Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức năm học 2022-2023 tại các đơn vị thuộc Học viện kết thúc trước ngày 26/6/2023.

- Tại thời điểm đánh giá, xếp loại chất lượng, trường hợp vắng mặt có lý do chính đáng hoặc nghỉ ốm, nghỉ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật, viên chức có trách nhiệm làm báo cáo tại Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng theo chức trách, nhiệm vụ được giao gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng theo quy định của pháp luật.

6. Nội dung đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

6.1. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể được xem xét theo các nội dung sau:

- Xây dựng tổ chức, tập thể;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm;

- Công tác đề xuất, tham mưu, phối hợp thực hiện nhiệm vụ;

- Kết quả hưởng ứng các phong trào thi đua;

- Kết quả khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

6.2. Việc đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức được xem xét theo các nội dung sau:

- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị;

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; tiến độ, chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;

- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;

- Việc thực hiện nghĩa vụ khác của viên chức.

6.3. Đối với viên chức quản lý (viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn, Phó Trưởng phòng trở lên), ngoài việc đánh giá các nội dung tại phần (6.2) phải đánh giá thêm các nội dung sau:

- Năng lực quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;

- Kế hoạch làm việc theo năm, quý, tháng và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.

- Năng lực tập hợp, đoàn kết

7. Trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

7.1. Đối với tập thể

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị do Trưởng đơn vị chủ trì cuộc họp (Trưởng ban và tương đương, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm, Viện trưởng)

- Thành phần:

+ Đối với các Ban và tương đương, Trung tâm, Khoa Sau đại học, Khoa Tại chức, Bộ môn thuộc Khoa, Phòng thuộc Viện: thành phần tham dự cuộc họp gồm toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

+ Đối với các Khoa (trong cơ cấu tổ chức có các Bộ môn), Viện ĐTQT, Viện KT-TC: thành phần tham dự cuộc họp gồm tập thể lãnh đạo Khoa/Viện và lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa, lãnh đạo các Phòng thuộc Viện, đại diện Cấp ủy đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp.

- Lãnh đạo đơn vị đọc dự thảo Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể của đơn vị tại cuộc họp.

- Viên chức của đơn vị tham gia góp ý vào dự thảo Báo cáo đánh giá, xếp loại chất lượng của đơn vị.

- Lãnh đạo đơn vị tiếp thu ý kiến và kết luận.

7.2. Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo:

7.2.1. Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Ban và tương đương, Khoa, Trung tâm, Viện

a) Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu (Mẫu kèm theo).

b) Nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức.

- Chủ trì cuộc họp: Trưởng ban và tương đương, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm, Viện trưởng.

- Thành phần:

+ Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Ban và tương đương, Trung tâm, Khoa Sau đại học, Khoa Tại chức: thành phần tham dự cuộc họp gồm toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

+ Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Khoa (trong cơ cấu tổ chức có các Bộ môn), Viện ĐTQT, Viện KT-TC: thành phần tham dự cuộc họp gồm tập thể lãnh đạo Khoa/Viện và lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa, lãnh đạo các Phòng thuộc Viện, đại diện Cấp ủy đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên cùng cấp.

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c) Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.

d) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

7.2.2. Đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Bộ môn thuộc Khoa, Phòng thuộc Viện

a) Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá, mức xếp loại kết quả công tác theo chức trách, nhiệm vụ được giao theo mẫu (Mẫu kèm theo).

b) Nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức.

- Chủ trì cuộc họp: Trưởng khoa, Viện trưởng

- Thành phần: toàn thể viên chức của Bộ môn thuộc Khoa, Phòng thuộc Viện.

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c) Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá bằng văn bản của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác.

d) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

( Đối với trường hợp viên chức giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý thì đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức ở tất cả các vị trí.

VD: Ông Nguyễn Văn A, Phó trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn thì trình tự đánh giá, xếp loại chất lượng như sau:

Bước 1: đánh giá, xếp loại chất lượng theo vị trí Trưởng bộ môn tại cuộc họp gồm toàn thể viên chức bộ môn;

Bước 2: đánh giá, xếp loại chất lượng theo vị trí Phó trưởng Khoa tại cuộc họp gồm tập thể lãnh đạo Khoa, lãnh đạo Bộ môn, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp;

Bước 3: tổng hợp hồ sơ đánh giá, xếp loại viên chức theo Khoa gửi Ban Tổ chức cán bộ.)

Ban Tổ chức cán bộ có thẩm quyền tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá và tài liệu liên quan (nếu có), đề xuất nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức.

Căn cứ Hồ sơ các đơn vị, Ban Tổ chức cán bộ trình Giám đốc Học viện quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với viên chức giữ chức vụ quản lý.

7.3. Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo:

a) Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao theo mẫu (Mẫu kèm theo).

b) Nhận xét, đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức.

- Chủ trì cuộc họp: Lãnh đạo Ban và tương đương, Khoa, Trung tâm, Viện.

- Thành phần:

+ Đối với viên chức công tác tại các Ban và tương đương, Trung tâm, Khoa Sau đại học, Khoa Tại chức: thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của đơn vị.

+ Đối với viên chức công tác tại Bộ môn thuộc Khoa hoặc Phòng thuộc Viện: thành phần tham dự cuộc họp bao gồm toàn thể viên chức của Bộ môn hoặc Phòng.

Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp, các thành viên tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến, các ý kiến phải được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

c) Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Căn cứ cuộc họp đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức tại đơn vị, Trưởng đơn vị (Trưởng ban và tương đương, Trưởng khoa, Giám đốc Trung tâm, Viện trưởng) quyết định nội dung đánh giá và mức xếp loại chất lượng đối với viên chức của đơn vị mình.

8. Tiêu chí đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức:

Thực hiện theo bộ tiêu chí gửi kèm.

9. Xếp loại chất lượng tập thể, viên chức:

Căn cứ các tiêu chí để đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức theo 4 mức sau:

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu không nhất trí với kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng thì viên chức được quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền.

10. Tổ chức thực hiện

Căn cứ vào các nội dung trên đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ.

11. Hồ sơ  đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức

Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức gửi về Ban TCCB trước ngày 26/6/2023 tại phòng 309 nhà Hiệu bộ, 58 Lê Văn Hiến, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, gồm:

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức năm học 2022-2023;

- Biên bản họp nhận xét, đánh giá của đơn vị:

+ Đối với các Ban và tương đương, Trung tâm, Khoa Sau đại học, Khoa Tại chức: Biên bản họp toàn thể viên chức, người lao động của đơn vị.

+ Đối với các Khoa (cơ cấu tổ chức có các Bộ môn), Viện ĐTQT, Viện KT-TC: Biên bản họp toàn thể viên chức Bộ môn/Phòng (Trưởng khoa/Viện trưởng chủ trì cuộc họp); Biên bản họp tập thể lãnh đạo Khoa/Viện, lãnh đạo các Bộ môn thuộc Khoa, lãnh đạo các Phòng thuộc Viện, đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên cùng cấp.

- Bản nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác (đối với viên chức giữ chức vụ quản lý);

- Bản tổng hợp danh sách viên chức, người lao động được đánh giá, xếp loại viên chức năm học 2022-2023;

- Bản tổng hợp đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể năm học 2022-2023.

Ghi chú:

- Các đơn vị tải mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức trên Website của Học viện;

- Bản mềm gửi theo địa chỉ Email: phanthithuy@hvtc.edu.vn;

- Sau ngày 26/6/2023, Ban Tổ chức cán bộ không nhận bổ sung Hồ sơ đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, viên chức của các đơn vị.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 9547

Danh sách liên kết