Tìm
English
Thứ sáu, 08/09/2023 - 14:50

QĐ v/v công nhận tốt nghiệp Hệ ĐHCQ Khóa CQ57 - Chương trình 2
Số: 1156/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Theo đề nghị của Thường trực hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 168 /TTr-KT&QLCL ngày 05/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 16 sinh viên hệ Đại học chính quy Khóa CQ57 -  Chương trình 2 (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí & Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán; Trưởng các khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban Khảo Thí
Số lần đọc: 3209

Danh sách liên kết