Tìm
English
Thứ sáu, 10/11/2023 - 11:25

QĐ về việc bổ nhiệm viên chức giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh
Số: 1689/QĐ-HVTC ngày 31 tháng 10 năm 2023

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức,

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính,

Căn cứ Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế “Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, từ chức, miễn nhiệm; luân chuyển, điều động, biệt phái và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 283/QĐ-BTC ngày 02/03/2023 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2626/QĐ-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính,

Căn cứ Nghị Quyết số 18/NQ-HĐTHVTC ngày 25/9/2023 của Hội đồng trường về quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị thuộc Học viện Tài chính,

Theo đề nghị của Trưởng ban TCCB tại Tờ trình số 442/TTr-TCCB ngày 23/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Điền, Tiến sĩ, Giảng viên chính, Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh giữ chức vụ Phó Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Học viện Tài chính, kể từ ngày 01/11/2023 và tiếp tục kiêm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Quản trị kinh doanh, Khoa Quản trị kinh doanh.

Điều 2. Ông Nguyễn Xuân Điền được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,4.

Điều 3. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tài chính kế toán, Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trưởng các đơn vị thuộc Học viện và ông Nguyễn Xuân Điền chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Ban TCCB
Số lần đọc: 2737

Danh sách liên kết