Tìm
English
Thứ ba, 12/12/2023 - 11:8

Công văn V/v nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023
Kính gửi: Các đơn vị thuộc Học viện

Căn cứ Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Căn cứ Quyết định số 2215/QĐ-BTC ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Quyết định số 2609/QĐ-BTC ngày 29/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

  Để đảm bảo quyền lợi của viên chức có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, Ban Tổ chức cán bộ đề nghị các đơn vị tiến hành họp, bình xét các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023 dựa trên các tiêu chuẩn, điều kiện và nguyên tắc của Quyết định số 2215/QĐ-BTC; Quyết định số 2609/QĐ-BTC, trong đó lưu ý một số nội dung như sau:

* Về đối tượng được xét NBLTH: viên chức hiện đang công tác tại các đơn vị thuộc Học viện (người lao động theo Hợp đồng lao động không thuộc đối tượng xét nâng bậc lương trước thời hạn).

* Về tiêu chuẩn, điều kiện: theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 2215/QĐ-BTC, trong đó cần chú ý điều kiện “Sau lần nâng bậc lương trước thời hạn gần nhất đã thực hiện ít nhất 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định”.

* Chỉ tiêu NBLTH: Số chỉ tiêu NBLTH năm 2023 của Học viện Tài chính là không quá 10% tổng biên chế viên chức thực tế trả lương của Học viện tính đến thời điểm 31/12/2023.

* Tiêu chuẩn cấp độ thành tích khen thưởng để xét NBLTH: theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 2215/QĐ-BTC.

* Quy trình xét NBLTH: Các đơn vị thuộc Học viện căn cứ nguyên tắc quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 2609/QĐ-BTC tổ chức họp xét NBLTH của đơn vị (gồm đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì với sự tham gia của đại diện cấp ủy, đại diện công đoàn, Nữ công và Đoàn thanh niên). Căn cứ kết quả cuộc họp, Trưởng đơn vị ký công văn đề nghị Hội đồng NBLTH của Học viện (qua Ban TCCB) kèm theo danh sách đề nghị NBLTH được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo nguyên tắc xét NBLTH quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 2609/QĐ-BTC.

  Hồ sơ gửi về Ban Tổ chức cán bộ trước ngày 06/01/2024 gồm có:   

- Công văn đề nghị của Trưởng đơn vị thuộc Học viện;

- Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023 (Mẫu số 1);

- Biên bản họp xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc năm 2023 (Mẫu số 2);

- Bản sao quyết định nâng bậc lương năm gần nhất của cá nhân được đề nghị;

- Bản sao các quyết định của cấp có thẩm quyền công nhận thành tích của viên chức được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn tính đến thời điểm 31/12/2023.

- Văn bản thông báo về kết quả đánh giá, phân loại viên chức năm học 2022-2023 của cá nhân được đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ Ban Tổ chức cán bộ (đ/c Tuấn, ĐT: 097.8981.555).

Lưu ý: các đơn vị vào Cổng thông tin điện tử của Học viện để tải Mẫu danh sách đề nghị NLTH, Mẫu biên bản họp, Quyết định 2215/QĐ-BTC, Quyết định 2609/QĐ-BTC.

Ban Tổ chức cán bộ
Số lần đọc: 12732

Danh sách liên kết