Tìm
English
Thứ tư, 13/03/2024 - 14:32

Quyết định Về việc tuyên dương sinh viên học kỳ I năm học 2023 - 2024
Số: 229/QĐ-HVTC ngày 08 tháng 3 năm 2024

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ đại học chính quy; Quyết định số 1325/QĐ-BGDĐT ngày 25/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đính chính Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT;

Căn cứ Quyết định số 1576/QĐ-HVTC ngày 28/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định công tác sinh viên Học viện Tài chính đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy;

Căn cứ thành tích học tập và rèn luyện của sinh viên CQ58CLC học kỳ I năm học 2023-2024;

Theo đề nghị của Trưởng ban Công tác chính trị và sinh viên tại Tờ trình số 21/TTr-CTCT&SV ngày 08/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tuyên dương đối với 44 sinh viên CQ58CLC học kỳ I năm học 2023-2024 đạt danh hiệu sinh viên Khá,

(có danh sách  cá nhân sinh viên kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng; Trưởng các ban: Công tác chính trị và sinh viên, Quản lý đào tạo, Khảo thí và Quản lý chất lượng, Thanh tra giáo dục, Tài chính kế toán; Đoàn thanh niên; Hội sinh viên; Trưởng các Khoa quản lý sinh viên, tập thể lớp sinh viên và sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Ban Công tác chính trị và sinh viên
Số lần đọc: 6559

Danh sách liên kết