Tìm
English
Thứ ba, 02/04/2024 - 14:51

QĐ Về việc công nhận tốt nghiệp Hệ ĐHCQ khóa 58 - Chương trình chất lượng cao và các hệ đào tạo khóa cũ: ĐHCQ khóa 52, 53, 54, 55, 56, 57, LTĐH khóa 24 và ĐHVB2 khóa 20
Số: 388/QĐ-HVTC ngày 28 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/4/2012; Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-HVTC ngày 27/12/2012 của Giám đốc Học viện về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy học cùng lúc hai chương trình theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định 760B/QĐ-HVTC ngày 21/08/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành các quy định đào tạo Đại học văn bằng hai theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-HVTC ngày 07/8/2015 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành quy định về đào tạo chất lượng cao hệ đại học chính quy;

Quyết định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

Theo đề nghị của Thường trực hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí và Quản lý chất lượng tại Tờ trình số 70/TTr-KT&QLCL ngày 28/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 397 sinh viên (có danh sách kèm theo), trong đó:

- Chương trình 1: CQ58: 318 sinh viên CLC; CQ52: 01 sinh viên CTC; CQ53: 01 sinh viên CTCCQ54: 06 sinh viên CTC; CQ55: 12 sinh viên CTC, 01 sinh viên CLC; CQ56: 18 sinh viên CTC; CQ57: 33 sinh viên CTC, 02 sinh viên CLC; LC24: 02 sinh viên; BC20: 01 sinh viên.

- Chương trình 2: CQ55: 02 sinh viên CTC.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng các ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán; Trưởng các khoa có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ban KT&QLCL
Số lần đọc: 26050

Danh sách liên kết