Tìm
English
Thứ năm, 11/04/2024 - 15:24

Quyết định Về việc công nhận tốt nghiệp hệ Liên thông đại học Khóa 24
Số: 400/QĐ-HVTC ngày 09 tháng 04 năm 2024

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/06/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1448/QĐ-HVTC ngày 21/12/2021 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học tại Học viện Tài chính;

Căn cứ Thông báo kết luận số 443/TB-HVTC ngày 02/4/2024 của Hội đồng xét tốt nghiệp hệ Liên thông đại học khóa LC24 (LC24.21.02, LC24.21.04, thời gian đào tạo 2 năm);

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng tốt nghiệp - Trưởng ban Khảo thí & QLCL tại tờ trình số 79/TTr-KT&QLCL ngày 04/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân cho 34 sinh viên thuộc hệ Liên thông đại học Khóa  LC24 - Lớp LC24.21.02, LC24.21.04, thời gian đào tạo 2 năm (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng ban: Khảo thí và Quản lý chất lượng, Quản lý Đào tạo, Công tác chính trị và sinh viên, Tài chính kế toán và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Khảo thí và Quản lý chất lượng
Số lần đọc: 50487

Danh sách liên kết