Tiếng Việt | English
Thứ sáu, 17/04/2015 - 16:24

TB: về việc cấp địa chỉ e-mail tên miền Học viện Tài chính

Để thuận tiện trong việc cấp mới, khôi phục, sử dụng địa chỉ email tên miền hvtc.edu.vn của các đơn vị và cá nhân trong Học viện. Trung tâm Thông tin thông báo quy trình như sau:

Bước 1: gửi tin nhắn đến số điện thoại cho đc Bổng 0934286899 (số điện thoại gửi tin nhắn phải có trong danh bạ điện thoại của Học viện, trường hợp số điện thoại chưa có trong danh bạ thì phải đến đăng ký trực tiếp) hoặc gửi email đến địa chỉ bongnv@hvtc.edu.vn. Nội dung của tin nhắn (email) như sau: Tên đơn vị (hoặc họ tên), đơn vị (bộ môn).

Bước 2: Trung tâm Thông tin sau khi kiểm tra thông tin, kiểm tra việc trùng tên sẽ cấp địa chỉ email theo mẫu Họtênđầyđủ@hvtc.edu.vn (họ tên đầy đủ không có dấu). Chậm nhất sau 1 ngày làm việc, Trung tâm sẽ cấp địa chỉ email cho đơn vị (cá nhân) và gửi lại tin nhắn (email) địa chỉ email và mật khẩu cho người đăng ký.

Bước 3: Đơn vị (cá nhân) sử dụng địa chỉ email mới đổi mật khẩu, theo cách sau:

- Đăng nhập vào tài khoản mail của Học viện

+ Bằng máy tính nhập vào địa chỉ mail.hvtc.edu.vn

+ Bằng điện thoại, máy tính bảng chọn Google mail

- Kéo chuột xuống mục Đăng nhập

- Nhập vào mật khẩu hiện tại

Trong quá trình sử dụng có vướng mắc về kỹ thuật hoặc quên mật khẩu cần khôi phục thì gửi thông tin như Bước 1.

Địa chỉ đăng ký trực tiếp:

Tại Đức Thắng: Trung tâm Thông tin - tầng 2 nhà Thư viện (gặp đồng chí Hiền)

Tại Phan Huy Chú: Phòng 204 - Nhà B (gặp đồng chí Thuỷ)

Trung tâm Thông tin
Số lần đọc: 6491