Tiếng Việt | English
Thứ năm, 15/06/2017 - 22:2

QĐ v/v điều động viên chức
Số: 670/QĐ-HVTC Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2017

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 538/QĐ-BTC ngày 24/3/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phân cấp quản lý công chức, viên chức tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ nhu cầu về viên chức của Ban Quản trị thiết bị và xét trình độ, năng lực của ông Đặng Việt Hùng;

Theo đề nghị của Trưởng ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều động ông Đặng Việt Hùng, cán sự Trung tâm Thông tin đến nhận công tác tại ban Quản trị thiết bị, Học viện Tài chính kể từ ngày 15/6/2017.

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp lương (nếu có) của ông Đặng Việt Hùng được chuyển vào sổ lương của đơn vị mới.

Điều 3. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Trưởng ban Tài chính kế toán, Trưởng ban Quản trị thiết bị, Giám đốc Trung tâm Thông tin và ông Đặng Việt Hùng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Ban TCCB
Số lần đọc: 1809